Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Logo ČAR

Pokyny Mezinárodního Mistrovství České republiky a Německa v rogainingu pro rok 2009

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 27. - 28. června 2009
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele. Je nutné použít pouze oficiální parkoviště, ze kterého je to do centra závodu několik set metrů pěšky. Je zakázáno zajíždět či dokonce parkovat v kempu. Není tam pevný terén a auta by odtamtud nevyjela.
Ubytování: Ve vlastních stanech ve vymezeném prostoru v centru. Toalety a voda v centru, sprchy v Osecké chatě (cca 700 m daleko). Během závodu není povoleno využít jiného typu ubytování než stanů v centru závodu.
Prezentace: Pátek 26. 6. 2009 18:00 – 23:00 prezentace 6, 12 a 24 hodin v centru závodu
Sobota 27. 6. 2009 8:00 – 9:30 prezentace 6 a 24 hodin v centru
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet nebo nebyla námi identifikována (nejsou zeleně odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vkladu.
Druh závodu: Mezinárodní Mistrovství České republiky a Německa v rogainingu
na 24 hodin (So 12:00 - Ne 12:00)

Veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (So 9:00 - So 21:00)
Veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (So 13:00 - So 19:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Fláje, Český Jiřetín, Schellerhau, Altenberg, Zinnwald, Cínovec, Dubí, Hrob, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací, částečně strmé svahy. Na hřebenech se vyskytují bažiny, rašeliniště a někdy těžko průchodné porosty klečí. V lese se vyskytuje mnoho oplocenek, přičemž některé z nich nejsou v mapě zakresleny. Upozorňujeme na velké množství skalních útvarů a srázů, při pohybu v jejich blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti. Některé srázy jsou dosti vysoké a tudíž velice nebezpečné.
Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav 05/2009, vodovzdorně upravená
Popisy: Slovní popisy kontrol (česky, německy, anglicky) a jejich bodové ohodnocení se vydávají společně se závodními mapami.
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident).
Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip, který je po celou dobu závodu pevně připevněn k zápěstí plombou. Poškozená plomba je důvodem pro diskvalifikaci. Všichni členové týmu jsou povinni orazit kontrolu v časovém rozmezí 1 minuty, jinak se jim bodová hodnota za kontrolu nezapočítá. Pro závod na 12 a 24 hodin se doporučuje použít SI čipy řady 6 a výše (možnost zapůjčení při prezentaci). Při použití SI čipu řady 5 se vám započítá maximálně 33 kontrol.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí). Při každém navštívení hash house musí všichni členové týmu orazit SI jednotku označenou "Check-in". Bezprostředně před opuštěním hash house zase musí všichni závodníci orazit SI jednotku označenou "Check-out". Při příchodu do cíle musí všichni členové týmu orazit cílovou jednotku.
Půjčování SI čipů: Prosíme, přineste si své vlastní SI čipy k prezentaci, kde vám zkontrolujeme, zda je vaše verze čipu použitelná pro závod. V případě zjištění nedostatečného čipu vám bude vhodný SI čip zapůjčen. Za zapůjčení se bude platit vratná záloha ve výši 1500,- Kč, popř. 50,- € za kus.
!!!DŮLEŽITÉ: Buďte připraveni na zapůjčení SI čipů od pořadatele, tzn. přineste si s sebou na prezentaci 1500,- Kč, popř. 50,- € na osobu jako zálohu na případné zapůjčení SI čipů!!!
Program:
Pátek 26. 6. 2009
18:00 – 23:00Prezentace 6, 12 a 24 hodin v centru
Sobota 27. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace 6 a 24 hodin v centru
8:00 – 8:30Plombování SI čipů pro závod na 12 hodin
8:30Výdej závodních map na 12 hodin
9:00Start závodu na 12 hodin
9:30Plombování SI čipů pro závod na 24 hodin
10:00Výdej závodních map na 24 hodin
12:00Start závodu na 24 hodin
12:10Plombování SI čipů pro závod na 6 hodin
12:30Výdej závodních map na 6 hodin
13:00Start závodu na 6 hodin
14:00Otevřen hash house pro závod na 12 hodin
16:00Otevřen hash house pro závod na 24 hodin
19:00Konec závodu na 6 hodin
20:00Vyhlášení závodu na 6 hodin
21:00Konec závodu na 12 hodin
Neděle 28. 6. 2009
12:00Konec závodu na 24 hodin
13:00Vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
13:00Ukončení provozu hash house
14:00Vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin
15:00Ukončení závodu
Slovo stavitele: Vždy deset minut před startem každého závodu:
závod na 12 hodin 27. 6. 2009 v 8:50 hod.
závod na 24 hodin 27. 6. 2009 v 11:50 hod.
závod na 6  hodin 27. 6. 2009 ve 12:50 hod.
Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas.
Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Vybavení kontrol: Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). Po zemi budou poházeny lístečky s kódem kontroly pro případ jejího ukradení.
Stravování během závodu: Během závodů na 12 a 24 hodin bude v centru otevřen hash house (provozní doba viz časový rozvrh závodu), ve kterém bude k dispozici teplá i studená kuchyně a nápoje (těstoviny, guláš, nápoje nealko, cereálie, pečivo, máslo, sýry, džem, zeleninový salát).
!!! Abychom minimalizovali množství odpadů, berte si prosím do hash house své vlastní nádobí (misky, lžíce apod.) !!!
Občerstvení mimo závod: V centru bude nonstop pořadatelský bufet s omezeným sortimentem (káva, čaj, pivo, limo, sušenky, polévka, guláš...).
Pitná voda: V prostoru je dostatek přírodních vodních zdrojů pro doplňování pitné vody. Do mapy jsme zakreslili studánky a prameny, ale bez obav můžete pít z jakéhokoli tekoucího horského potůčku. Vodu můžete načerpat i v centru závodu. Žádné jiné vodní zásoby pořadatel do lesa nezavedl.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
1) startovní číslo – dostanete při prezentaci - každý člen týmu jej musí mít viditelně upevněné na sobě
2) píšťalka pro případné přivolání pomoci
3) Občanský průkaz nebo pas
Výňatky z pravidel ČAR: X5 Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR. Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.
X6 Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám.
X8 Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet. Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.
X9 Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky. Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu. Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce.
B2 Start je hromadný. Pořadatel může vydat mapy s časovým předstihem kvůli plánování trasy. V tom případě nesmí nikdo opustit startovní prostor před startovním signálem.
B3 Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30 minut po ukončení závodu, není klasifikován.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu cestovní doklad nebo dokument platný pro pohyb v rámci Schengenského prostoru.
2) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
3) Závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
4) Pro občany ČR platí, že v závodě M ČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu. Registrace je platná až po zaplacení registračního poplatku, který je nutno složit nejpozději na prezentaci.
5) Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby osmnáctileté či starší. Účastníci mladší šestnácti let musí navíc předložit písemný souhlas jejich zákonného zástupce.
6) V prostoru našeho závodu se v sobotu 27. 6. zhruba od 12:00 do 16:00 koná též závod na horských kolech. Jeho trasa částečně zasahuje do západní části závodní mapy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména tam, kde budou cyklisté sjíždět prudké svahy (hora Loučná, sjezdovka Bouřňák).
7) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí.
8) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Doprovodný program: V pátek večer bude připraveno promítání DVD a fotek z rogainingového MS 2008 v Estonsku a MS 2006 v Austrálii.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech, Jan Brádler
Hlavní rozhodčí: Jan Brádler