Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Logo ČAR

Rozpis Mezinárodního Mistrovství České republiky a Německa v rogainingu pro rok 2009

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 27. - 28. června 2009
Místo: Nové Město v Krušných horách, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách
Druh závodu: Mezinárodní Mistrovství České republiky a Německa v rogainingu
na 24 hodin (So 12:00 - Ne 12:00)

Veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (So 9:00 - So 21:00)
Veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (So 13:00 - So 19:00)
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen obcemi Litvínov, Fláje, Český Jiřetín, Schellerhau, Altenberg, Zinnwald, Cínovec, Dubí, Hrob, Osek a Lom.
Terén: Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 350 – 956 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací, částečně strmé svahy. Na hřebenech se vyskytují bažiny, rašeliniště a někdy těžko průchodné porosty klečí.
Mapa: Speciálka pro rogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav 05/2009, vodovzdorně upravená
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident).
!!! Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip !!!
SI čipy vám může zapůjčit pořadatel na prezentaci. Pro závod na 24 hodin je nutno použít pouze čipy řady SI 6. Týmy, které už předem plánují navštívit nižší počet kontrol, mohou běžet se starší verzí čipu SI 5, ale nebudou jim uznány žádné kontroly nad rámec jeho kapacity (33 kontrol).
Kategorie: Podle pravidel IRF (bude upřesněno):
24 hodin - MO, WO, XO, MV, WV, XV, MJ, WJ, XJ
12 hodin - denní - MO 12, WO 12, XO 12
6 hodin - MO 6, WO 6, XO 6

Tým tvoří 2 - 5 závodníků.
M - tým tvoří výhradně muži, W - výhradně ženy, X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
V - veteránská kategorie, všichni členové týmu ve věku 40 let a starší;
J - juniorská kategorie, všichni členové týmu ve věku 20 let a mladší.

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Podmínky účasti pro občany ČR: Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby osmnáctileté či starší. Účastníci mladší šestnácti let musí navíc předložit písemný souhlas jejich zákonného zástupce.
V závodě M ČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu. Registrace je platná až po zaplacení registračního poplatku!
Informace o registraci a registračních poplatcích najdete na Webu ČAR.
Startovné: Registrovaní v ČAR:
Zaregistrovaní členové České asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR), kteří zaplatili registrační poplatek pro rok 2009:
- do 31.5.2009 - startovné nehradí, ušetří tak na startovném 50,- Kč/os.
- do 21.6.2009 - doplatek startovného 100,- Kč/os. (registrační poplatek plus navýšení startovného po skončení 1. termínu přihlášek, celkem 400,- Kč/os.)
- po 21.6.2009 - doplatek startovného 200,- Kč/os. (registrační poplatek plus navýšení startovného po skončení 2. termínu přihlášek, celkem 500,- Kč/os.)
Informace o registraci a registračních poplatcích najdete na Webu ČAR.

Neregistrovaní v ČAR:
Startovné pro ty, kteří nejsou řádně zaregistrováni v ČAR (včetně zaplacení poplatku). Zaregistrovat v ČAR se může každá osoba či skupina osob (oddíl, klub). Informace o registraci a registračních poplatcích najdete na Webu ČAR.
Neregistrovaní závodníci platí následující startovné. Uvedené ceny jsou za jednoho člena týmu:

Závod na 12 a 24 hodin:
Přihlášení a platba do 31. 5. 2009: 350,- Kč
Přihlášení a platba do 21. 6. 2009: 400,- Kč
Po 21. 6. 2009: 500,- Kč

Závod na 6 hodin:
Přihlášení a platba do 31. 5. 2009: 120,- Kč
Přihlášení a platba do 21. 6. 2009: 150,- Kč
Po 21. 6. 2009: 150,- Kč

Vklad zahrnuje startovné, ubytování v centru během závodu (stany Pá až Ne), parkovné v blízkosti centra, sprchy ve vzdálenosti 700 m od centra a pro 12 a 24 hodinové kategorie ještě občerstvení v centru během závodu (hash house). Startující v závodě na 6 hodin nemají nárok na občerstvení v hash house!

Startovné zašlete bankovním převodem na konto:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka:  FIO, družstevní záložna
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako účel platby uvádějte prosím následující:
ROG09; název týmu; vedoucí týmu

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci.

Přihlášky: On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Omezeně na e-mail: tojnar@gmail.com
Vaše přihláška je přijata v okamžiku když obdržíte potvrzení (reply).
Velmi nouzově poštou na adresu:
Jan Tojnar, Bezručova 1707, 436 01 Litvínov

Do přihlášky uveďte jména členů týmu, data narození, název týmu, případnou oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné, popř. doložte zaplacení registračního poplatku ČAR (např. mailem přepošlete oznámení o zaplacení, ze kterého bude patrné, za koho byl poplatek uhrazen).

1. termín: do neděle 31. 5. 2009 (24:00 hod.)
2. termín: do neděle 21. 6. 2009 (24:00 hod.)
3. termín: po 21. 6. 2009 (omezeně jen dle možností pořadatele)
Ubytování: Vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru.
Toalety a voda v centru, sprchy v Osecké chatě (cca 700 m daleko).
Komfortnější ubytování třeba v noci před závodem nebo po něm je možné si objednat v některé z početných ubytoven v Novém Městě či na Moldavě. Na požádání vám nějaká osvědčená zařízení doporučíme. Během závodu není povoleno využít jiného typu ubytování než stany v centru závodu (hash house).
Program:
Pátek 26. 6. 2009
18:00 – 23:00Prezentace 6, 12 a 24 hodin v centru
Sobota 27. 6. 2009
8:00 – 9:30Prezentace 6 a 24 hodin v centru
8:30Výdej závodních map na 12 hodin
9:00Start závodu na 12 hodin
10:00Výdej závodních map na 24 hodin
12:00Start závodu na 24 hodin
12:30Výdej závodních map na 6 hodin
13:00Start závodu na 6 hodin
19:00Konec závodu na 6 hodin
20:00Vyhlášení závodu na 6 hodin
21:00Konec závodu na 12 hodin
Neděle 28. 6. 2009
12:00Ukončení závodu na 24 hodin
13:00Vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
14:00Vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin
15:00Ukončení závodu
Výdej map: Společně s popisy kontrol podle druhu závodu:
závod na 12 hodin 27. 6. 2009 v 8:30 hod.
závod na 24 hodin 27. 6. 2009 v 10:00 hod.
závod na 6  hodin 27. 6. 2009 ve 12:30 hod.
Start: Hromadný ve vlnách z centra závodu:
závod na 12 hodin 27. 6. 2009 v 9:00 hod.
závod na 24 hodin 27. 6. 2009 ve 12:00 hod.
závod na 6 hodin 27. 6. 2009 ve 13:00 hod.
Ukončení závodu: Konec limitu:
závod na 6 hodin 27. 6. 2009 v 19:00 hod.
závod na 12 hodin 27. 6. 2009 ve 21:00 hod.
závod na 24 hodin 28. 6. 2009 ve 12:00 hod.
Způsob hodnocení: Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno červenobílým lampiónem o velikosti 30x30 cm jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Parkování: Ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele.
Doprava: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.
Občerstvení: Během závodu v centru (hash house) - pouze pro 12 a 24 hodinové kategorie, dále nonstop bufet v centru.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar, Jan Čech, Jan Brádler
Informace: Na webu závodu: https://krk.tojnar.cz/mcr_2009.html
Upozornění: Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.

Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v březnu 2009.